PROCES ZMIANY SPRZEDAWCY

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY


Pierwsza zmiana sprzedawcy
Pierwsza zmiana

JEŚLI ODBIORCA SKORZYSTA Z OFERTY COGITO ENERGIA SP. Z O.O. S.K.

 • Skontaktuj się z nami www.cogitoenergia.pl

  W tym kroku wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy realizuje Cogito Energia:
  • Analiza obecnego zużycia energii
  • Dopasowanie taryf
  • Optymalizacja poziomu zamawianej mocy
  • Dobór najkorzystniejszej oferty
  • Akceptacja przez odbiorcę oferty i podpisanie umowy z nowym sprzedawcą

 • Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.
JEŚLI ODBIORCA SAM PRZEPROWADZA PROCEDURĘ ZMIANY
 • Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.

  Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą - takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
  Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

 • Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży

  W przypadku pierwszej zmiany odbiorca wypowiada zazwyczaj tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.

 • Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji

  Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

 • Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

  Zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu dystrybucyjnego (m.in. na stronie internetowej operatora).

 • Ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)

  W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.

 • Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

  W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy - na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe.
Następna zmiana sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca przy kolejnej zmianie sprzedawcy jest krótsza i prostsza niż przy pierwszej zmianie. Nie jest konieczne zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji – obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy. Ponadto nie ma potrzeby dostosowywania układów pomiarowo — rozliczeniowych (liczników), gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie.
Procedura kolejnej zmiany
JEŚLI ODBIORCA SKORZYSTA Z OFERTY COGITO ENERGIA SP. Z O.O. S.K.
 • Skontaktuj się z nami www.cogitoenergia.pl

  W tym kroku wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy realizuje Cogito Energia:
  • Analiza obecnego zużycia energii
  • Dopasowanie taryf
  • Optymalizacja poziomu zamawianej mocy
  • Dobór najkorzystniejszej oferty
  • Akceptacja przez odbiorcę oferty i podpisanie umowy z nowym sprzedawcą

 • Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.
JEŚLI ODBIORCA SAM PRZEPROWADZA PROCEDURĘ
 • Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.

  Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą - takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży. Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

 • Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży

 • Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

 • Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcąRYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJWraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, polskie prawodawstwo dotyczące rynku energii zostało dostosowane do prawodawstwa europejskiego, w tym przede wszystkim Dyrektywy UE o zasadach wspólnego rynku energii elektrycznej.
Podstawą prawną funkcjonowania rynku energii w Polsce jest ustawa Prawo Energetyczne uchwalona przez Sejm RP w dniu 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124) zwana dalej: „ustawą”, oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporządzenia), głównie Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska.
Ustawa ta wprowadziła również państwowego regulatora rynku energii w postaci Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który sprawuje mechanizm kontrolny działalności wszystkich przedsiębiorstw energetycznych na rynku Polskim.

W chwili obecnej prawo swobodnego wyboru sprzedawcy posiadają wszyscy klienci na rynku energii, czyli gospodarstwa domowe i wszyscy pozostali klienci nie będący gospodarstwami domowymi, kupujący energię na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności, czyli zakłady przemysłowe, PKP, biura, hotele, centra handlowe, instytucje itp.

Nie ma już obowiązku zakupu prądu od dotychczasowego - lokalnego Zakładu Energetycznego. Możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnie innej spółki, jest możliwa dzięki podziałowi dotychczasowych Zakładów Energetycznych na dwie części: Od tej chwili każdy klient na rynku energii może kupować energię i usługę jej dostarczenia od dwóch różnych firm. O ile klient posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii, o tyle usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której jest on zlokalizowany. Ceny dostawy energii określone są w taryfach jej dostawców, które są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. W procesie zatwierdzania taryf, URE kontroluje czy zawarte w nich wielkości cen energii mają uzasadnienie w kosztach faktycznie ponoszonych przez dostawców.
Odbiorca zawiera wówczas dwie umowy:
    a. ze sprzedawcą - umowę handlową (kupna-sprzedaży energii)
    b. z operatorem systemu dystrybucyjnego - umowę dystrybucyjną
Na podstawie pełnomocnictwa szczególnego wybrany sprzedawca może stać się stroną umowy kompleksowej, wówczas odbiorca nie musi zawierać dwóch umów.

Zakup energii od dowolnego dostawcy możliwy jest dzięki obowiązywaniu tzw. zasady TPA.
Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta (oczywiście pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe).

Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Świadczenie usług dystrybucji energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług.
W umowie o świadczenie usług dystrybucji wskazany jest wybrany przez odbiorcę sprzedawca energii elektrycznej. Jednocześnie aby zapobiec sytuacji, w której odbiorca pozostanie bez sprzedawcy, gdy wybrany przez niego podmiot zaprzestanie swojej działalności, w umowie tej wskazany jest także inny sprzedawca tzw. awaryjny, który podejmie sprzedaż. W umowie o świadczenie usług dystrybucji zawarta jest ponadto zgoda odbiorcy na zawarcie przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży ze sprzedawcą awaryjnym, co umożliwi kontynuowanie dostaw energii (art. 5 ust. 2a ustawy).

Zapytaj eksperta

Kim jesteśmy


Wyślij
W ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą
COGITO ENERGIA PARYS SPÓŁKA KOMANDYTOWA   |   Lubinka 106   |   33-115 Lubinka   |   tel. 146 300 400 created by Duonet